Certifiering

CERTIFIERING


Varmt välkommen att ringa

eller mejla för information:

Kerstin Kristensen

kerstin@kvinnofrid.nu

+46 709 323 883

Efter avslutad VINRfri-certifiering ska chefer, HR och utsedda fått ökad kunskap om Våld i Nära Relation

såsom omfång, signaler samt konsekvenser av att leva med våld i vardagen. Verksamheten ska ha påbörjat

ett arbete där de vågar synliggöra våldsutsatta och våldsutövare och agera inom ramen förett arbetsgivansvar.


Alla verksamheter tjänar på att bli Våld i Nära Relation-fria arbetsplatser, både privata och offentliga arbetsgivare. Att genomföra en ViNRfri-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra den anställdes vardag och alla medarbetares arbetsmiljö.


När medarbetare upplever att arbetsplatsen är fri från Våld i Nära Relation, känner de sig trygga och kan arbeta fokuserat på sin arbetsuppgifte och fullt ut.

Att arbetsgivaren har kunskap om våldets effekter och konsekvenser innebär att de inte behöver känna skuld och skam, utan vet att de kan få stöd om en hotfull situation uppstår eller om de vill förändra sin vardag, vilket kräver en rymlig arbetsplats.


Ledorden för KvinnofridsAkademins certifiering är säkerhet, hålllbarhet och långsiktighet. Genom en ViNRfri-certifiering erhåller verksamheten verktyg för att kunna arbeta systematiskt med säkerhetsplanering, att ställa frågor och ge stöd.


Fokus för certifieringen är att det ska finnas en grundförståelse hos ledningen, chefer och utsedda om våldets normaliseringsprocess dvs. att ha fått några svar på frågan om ”varför en utsatt person inte lämnar sin partner” och förstå att det kan ta tid innan förändring har genomförts.


Målsättning


Efter avslutad ViNR-certifiering ska

  • genomfört en enkät
  • de anställda med personalansvar fått ökad kunskap om ViNR, omfång samt konsekvenser av att leva

med våld i vardagen.

  • ha tillgång till olika rutiner, checklistor mm
  • påbörjat ett förändringsarbete  med bl.a. frågor inkluderade i "medarbetarsamtalen"


Så går certifieringen till


Certifieringen leds av en utbildare från KvinnofridsAkademin och genomförs under cirka tre månader.

Samtliga personer som har personalansvar, HR samt utsedda personer får utbildning och är delaktiga i utvecklingsarbetet. Denna grupp kommer att erhålla en basutbildning om Våld i Nära Relation och ges möjlighet att arbeta med verksamhetens handlingsplan.


Arbetet startas med ett anonym enkät riktad till alla anställda om deras erfarenheter av att våldsutsatthet

samt våldsutövning.


Under certifieringen kommer verksamheten även att utse personer som kommer att fungera som ett ViNR-nätverk. Ett nätverk av anställda som ska fungera som ombud, bärare av frågan utifrån en första-nivå/linjetsöd. Eventuellt kommer alla anställda att erbjudas en basutbildning, antingen via Internet eller mha av ombuden.


Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.


Nedan ser du rubriker på några av de delar som ingår i VINRfri-certifieringen.

ViNR-ENKÄTUNDERSÖKNING


MEDARBETARSAMTAL & PERSONALHANDBOK


APT, CHECKLISTOR, RUTINER & POLICY


UTBILDNINGSINSATSER


Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld. För att våga se våldsutsatta medarbetare krävs kunskap och civilkurage.


Utbildningens innehåll:

  • Vad är våld
  • Att leva med våld
  • Varför går hen inte?
  • Tecken och signaler
  • Vad du kangör som chef


Utbildningen i c certifieringen utgår från utbildningen Jobbet - en livlina. Det är en utbildning som ger en bra plattform att stå på för att våga agera vid vid misstanke att en av medarbetarna eller någon kollega är utsatt för våld i sin relation alternativt misstänker att en av medarbetarna utövar våld. Läs mer här

© Copyright. All Rights Reserved.